Departament de Visual i Plàstica. Curs 2021-2022

Atenció !: Amb motiu de la situació imprevisible i de confinament provocada per la pandèmia del COVID-19, l’avaluació d’aquest curs 2021-2022 pot prendre unes característiques especials:

Avaluació a la ESO si la situació es manté en format presencial : 

1r ESO
Competències de l’àmbit artístic 70%Competències de l’àmbit personal i social  30%
C2 – Mostrar hàbits de percepció reflexiva i oberta de la realitat sonora i visual de l’entorn natural i cultural.
C4 –  Interpretar i representar amb formes bidimensionals i tridimensionals, estàtiques i en moviment
C5 – Compondre amb elements dels llenguatges artístics utilitzant eines i tècniques pròpies de cada àmbit
C6 –  Experimentar i/o improvisar amb instruments i tècniques dels llenguatges artístics
C7 – Desenvolupar projectes artístics disciplinaris o transdisciplinaris tant personals com col·lectius
C9 – Gaudir de les experiències i creacions artístiques com a font d’enriquiment personal i social
C1. Prendre consciència d’un mateix i implicar-se en el procés de creixement personal
C 2. Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que intervenen en el propi aprenentatge.
C3. Desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar els reptes de l’aprenentatge al llarg de la vida
C4. Participar a l’aula, al centre i a l’entorn de manera reflexiva i responsable.
Per aprovar l’avaluació final ordinària es valoraran les competències pròpies de l’àmbit artístic amb un 70%  i les competències de l’àmbit personal i social amb un 30%.

 Per aprovar a l’avaluació final extraordinària, s’haurà d’entregar les activitats proposades pel Departament de Visual i Plàstica al juny, realitzades de forma acurada en la seva totalitat.

3r ESO
Competències de l’àmbit artístic 80%Competències de l’àmbit personal i social  20%
C1-Utilitzar estratègicament els elements dels llenguatges visual, per analitzar les produccions artístiques
C4 –  Interpretar i representar amb formes bidimensionals i tridimensionals, estàtiques i en moviment
C5 – Compondre amb elements dels llenguatges artístics utilitzant eines i tècniques pròpies de cada àmbit
C7 – Desenvolupar projectes artístics disciplinaris o transdisciplinaris tant personals com col·lectius
C8 –  Valorar amb respecte i sentit crític les produccions artístiques en els seus contextos i funcions
C9 – Gaudir de les experiències i creacions artístiques com a font d’enriquiment personal i social
C10 – Fer ús del coneixement artístic i de les seves produccions com a mitjà de cohesió i d’acció prosocial
C1. Prendre consciència d’un mateix i implicar-se en el procés de creixement personal
C 2. Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que intervenen en el propi aprenentatge.
C3. Desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar els reptes de l’aprenentatge al llarg de la vida
C4. Participar a l’aula, al centre i a l’entorn de manera reflexiva i responsable.
 
Per aprovar l’avaluació final ordinària es valoraran les competències pròpies de l’àmbit artístic amb un 80%  i les competències de l’àmbit personal i social amb un 20%.


La recuperació de les avaluacions suspeses es farà mitjançant l’entrega completa de les tasques específiques del trimestre que no s’ha realitzat, o bé incorporant a les activitats normals del trimestre següent aquells aspectes i requeriments afegits que demostrin prou l’assoliment de les competències no reeixides en el seu moment.

Per aprovar a l’avaluació final extraordinària, s’haurà d’entregar les activitats proposades pel Departament de Visual i Plàstica durant el darrer trimestre i amb suficient anterioritat al final de curs. Aquestes tasques hauran d’haver estat realitzades de forma acurada en la seva totalitat.

4t ESO
Competències de l’àmbit artístic 80%Competències de l’àmbit personal i social  20%
C1-Utilitzar estratègicament els elements dels llenguatges visual, per analitzar les produccions artístiques
C2 – Mostrar hàbits de percepció reflexiva i oberta de la realitat sonora i visual de l’entorn natural i cultural.
C4 –  Interpretar i representar amb formes bidimensionals i tridimensionals, estàtiques i en moviment
C5 – Compondre amb elements dels llenguatges artístics utilitzant eines i tècniques pròpies de cada àmbit
C6 –  Experimentar i/o improvisar amb instruments i tècniques dels llenguatges artístics
C7 – Desenvolupar projectes artístics disciplinaris o transdisciplinaris tant personals com col·lectius
C8 –  Valorar amb respecte i sentit crític les produccions artístiques en els seus contextos i funcions
C9 – Gaudir de les experiències i creacions artístiques com a font d’enriquiment personal i social
C10 – Fer ús del coneixement artístic i de les seves produccions com a mitjà de cohesió i d’acció prosocial
C1. Prendre consciència d’un mateix i implicar-se en el procés de creixement personal
C 2. Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que intervenen en el propi aprenentatge.
C3. Desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar els reptes de l’aprenentatge al llarg de la vida
C4. Participar a l’aula, al centre i a l’entorn de manera reflexiva i responsable.
Per aprovar l’avaluació final ordinària es valoraran les competències pròpies de l’àmbit artístic amb un 80%  i les competències de l’àmbit personal i social amb un 20%.

Per aprovar a l’avaluació final extraordinària, s’haurà d’entregar les activitats proposades pel Departament de Visual i Plàstica al juny, realitzades de forma acurada en la seva totalitat.

1r i 2n Batxillerat
Conceptes i Procediments 90%Actitud 10%
Nota resultant dels exàmens parcials (30% + 30%)  i l’examen trimestral (40% amb criteris d’avaluació com a les PAU).Treball a classe i realització de deures. Entrega del dossier amb totes les activitats fetes i corregides, i la teoria passada a net.
Els trimestres suspesos es podran recuperar al llarg del curs mitjançant un examen. La recuperació dels trimestres suspesos al juny, es farà mitjançant un examen. La recuperació al setembre es farà mitjançant un examen on entrarà tota la matèria del curs.

Els comentaris estan tancats.