Departament de Visual i Plàstica. Curs 2021-2022
1r ESO
Competències de l’àmbit artístic 70%Competències de l’àmbit personal i social  30%
C2 – Mostrar hàbits de percepció reflexiva i oberta de la realitat sonora i visual de l’entorn natural i cultural.
C4 –  Interpretar i representar amb formes bidimensionals i tridimensionals, estàtiques i en moviment
C5 – Compondre amb elements dels llenguatges artístics utilitzant eines i tècniques pròpies de cada àmbit
C6 –  Experimentar i/o improvisar amb instruments i tècniques dels llenguatges artístics
C7 – Desenvolupar projectes artístics disciplinaris o transdisciplinaris tant personals com col·lectius
C9 – Gaudir de les experiències i creacions artístiques com a font d’enriquiment personal i social
C1. Prendre consciència d’un mateix i implicar-se en el procés de creixement personal
C 2. Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que intervenen en el propi aprenentatge.
C3. Desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar els reptes de l’aprenentatge al llarg de la vida
C4. Participar a l’aula, al centre i a l’entorn de manera reflexiva i responsable.
Per aprovar l’avaluació final ordinària es valoraran les competències pròpies de l’àmbit artístic amb un 70%  i les competències de l’àmbit personal i social amb un 30%.

 

3r ESO
Competències de l’àmbit artístic 80%Competències de l’àmbit personal i social  20%
C1-Utilitzar estratègicament els elements dels llenguatges visual, per analitzar les produccions artístiques
C4 –  Interpretar i representar amb formes bidimensionals i tridimensionals, estàtiques i en moviment
C5 – Compondre amb elements dels llenguatges artístics utilitzant eines i tècniques pròpies de cada àmbit
C7 – Desenvolupar projectes artístics disciplinaris o transdisciplinaris tant personals com col·lectius
C8 –  Valorar amb respecte i sentit crític les produccions artístiques en els seus contextos i funcions
C9 – Gaudir de les experiències i creacions artístiques com a font d’enriquiment personal i social
C10 – Fer ús del coneixement artístic i de les seves produccions com a mitjà de cohesió i d’acció prosocial
C1. Prendre consciència d’un mateix i implicar-se en el procés de creixement personal
C 2. Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que intervenen en el propi aprenentatge.
C3. Desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar els reptes de l’aprenentatge al llarg de la vida
C4. Participar a l’aula, al centre i a l’entorn de manera reflexiva i responsable.
 
Per aprovar l’avaluació final ordinària es valoraran les competències pròpies de l’àmbit artístic amb un 80%  i les competències de l’àmbit personal i social amb un 20%.


La recuperació de les avaluacions suspeses es farà mitjançant l’entrega completa de les tasques específiques del trimestre que no s’ha realitzat, o bé incorporant a les activitats normals del trimestre següent aquells aspectes i requeriments afegits que demostrin prou l’assoliment de les competències no reeixides en el seu moment.

4t ESO
Competències de l’àmbit artístic 80%Competències de l’àmbit personal i social  20%
C1-Utilitzar estratègicament els elements dels llenguatges visual, per analitzar les produccions artístiques
C2 – Mostrar hàbits de percepció reflexiva i oberta de la realitat sonora i visual de l’entorn natural i cultural.
C4 –  Interpretar i representar amb formes bidimensionals i tridimensionals, estàtiques i en moviment
C5 – Compondre amb elements dels llenguatges artístics utilitzant eines i tècniques pròpies de cada àmbit
C6 –  Experimentar i/o improvisar amb instruments i tècniques dels llenguatges artístics
C7 – Desenvolupar projectes artístics disciplinaris o transdisciplinaris tant personals com col·lectius
C8 –  Valorar amb respecte i sentit crític les produccions artístiques en els seus contextos i funcions
C9 – Gaudir de les experiències i creacions artístiques com a font d’enriquiment personal i social
C10 – Fer ús del coneixement artístic i de les seves produccions com a mitjà de cohesió i d’acció prosocial
C1. Prendre consciència d’un mateix i implicar-se en el procés de creixement personal
C 2. Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que intervenen en el propi aprenentatge.
C3. Desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar els reptes de l’aprenentatge al llarg de la vida
C4. Participar a l’aula, al centre i a l’entorn de manera reflexiva i responsable.
Per aprovar l’avaluació final ordinària es valoraran les competències pròpies de l’àmbit artístic amb un 80%  i les competències de l’àmbit personal i social amb un 20%.

1r i 2n Batxillerat
Conceptes i Procediments 90%Actitud 10%
Nota resultant dels exàmens parcials (25% + 25%)  i l’examen trimestral (40% amb criteris d’avaluació com a les PAU).Treball a classe i realització de deures.
Els trimestres suspesos es podran recuperar al llarg del curs mitjançant un examen o dossier d’exercicis (1r Batxillerat). La recuperació dels trimestres suspesos al juny, es farà mitjançant un examen o entrega de dossier amb tasques pactades (1r Batxillerat). La recuperació al setembre es farà mitjançant un examen on entrarà tota la matèria del curs.

Els comentaris estan tancats.